СОНИТА ФЕНИКС разработва и внедрява автоматизирани системи за управление на бизнеса като дава възможност на своите клиенти да изберат оптимална среда за работа и начин за ефективно управление на стопанската си дейност. Предлаганата от нас система за бизнес управление Сонита® в съчетание с консултантските услуги, които осигуряваме, подпомагат намирането на оптимално решение за всеки един конкретен случай, изцяло съобразено със спецификата на бизнеса, неговите реални условия и организация, както и със стратегическите цели и насоки на дадената стопанска единица.

Едни от най-големите компании в света непрекъснато подобряват своята дейност чрез иновации. Те не само пускат в продажба нови продукти, но и подобряват своите бизнес процеси, съкращават разходите си чрез нови методи на работа, усъвършенстват взаимоотношенията по веригата доставчик-производител-клиент, създават близки и бързи връзки с контрагенти и разработват продукти заедно с тях, внедряват нови начини за управление на финансовите, материални, човешки и времеви ресурси. Заедно с това все повече нарастват и изискванията към фирмите, разработващи иновационни технологии, към които спада и СОНИТА ФЕНИКС. Нашата дейност е насочена към това, да бъдем полезен партньор при разработка и внедряване на информационни и комуникационни технологии във всеки отрасъл на корпоративния бизнес.